6. Prosjekteierstyring

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
Ta kontakt
Målgruppe
Alle

Prosjekteierstyring er det norske begrepet for det engelske «project governance». Den vanligste definisjonen som benyttes i litteraturen er: «Project governance is the management framework within which project decisions are made». På norsk kan vi si at prosjekteierstyring er ledelsessystemet for prosjektbeslutninger. Denne definisjonen kan vi videre forenkle ved å si at prosjekteierstyring skal sikre at vi utfører riktige prosjekter på riktig måte og realiserer riktige gevinster.

Alle virksomheter har organisasjonskart som viser hvem som er ansvarlig for driftsoppgaver og resultater i de ulike organisatoriske enheter. Virksomheter har også knyttet en myndighetsmatrise til samme kart som beskriver beslutningsmyndigheten til ledere i ulike roller og på ulike nivåer. De samme lederne har også en avtale og stillingsbeskrivelse som et mandat for sin posisjon. Tydelige roller, ansvar, myndighet og beslutningsveier er grunnlaget for god drift.

Prosjekteierstyring betyr at vi innfører et liknende rammeverk for prosjekter. Prosjekter, på samme måte som driftsoppgaver, har behov for entydige og repeterbare prosesser med tilhørende tydelige roller, ansvar, myndighet og beslutningsveier. Prosjekter er viktige for de fleste virksomheter, enten i form av leveranser til kunder, eller til endring og utvikling internt. Det er derfor avgjørende at vi har kontroll over prosjektporteføljen, at prosjekter lykkes og at vi evner å realisere de ønskede gevinster, hver gang.

Etter avsluttet kurs har du lært om følgende sentrale tema som et grunnlag for god prosjekteierstyring i din virksomhet:

  • Prosjekter, prosjektledelse og prosjekteierstyring
  • Prosjektorganisering og samspill med linjeorganisasjon
  • Roller, ansvar og myndighet i linjen og i prosjekt
  • Prosjektmandatet: Avtalen mellom prosjektleder og prosjekteier
  • Prosjektmodellen med faser, aktiviteter, beslutningspunkter og roller og ansvar
  • Suksesskriterier for vellykkede prosjekter

Dersom du etter avsluttet kurs ser mangler i egen virksomhet er det viktig at du informerer leder/ ledelsen om dine funn. Mangelfull prosjekteierstyring er nemlig en av de store fallgruvene i moderne prosjektledelse og kan være en ressurskrevende trussel for utvikling og vekst.  

Kurset er fundamentert på følgende standarder i prosjektledelse: PMI’s «A Guide to the Project Management Body of Knowledge», «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2» og ISO 21500 «Guidance on Project Management».

Leksjoner